Domare weblogo
Domare disclaimer
DISCLAIMER

Disclaimer

Lees deze gebruiksvoorwaarden en privacy policy aandachtig voordat u gebruik maakt van deze internetdienst en website. De internetdiensten en websites van Domare worden u ter beschikking gesteld onder de voorwaarde dat u onderstaande gebruiksvoorwaarden en privacy policy hebt aanvaard. Door de internetdiensten en (of) websites van Domare te gebruiken c.q. te bezoeken, wordt u geacht de volledige toepasselijkheid van onderstaande gebruiksvoorwaarden en privacy policy te hebben aanvaard.

Alle rechten met betrekking tot de inhoud van de internetdiensten en websites van Domare zijn (intellectueel) eigendom van Domare, voor zover deze rechten niet toebehoren aan derden van wie materiaal ter beschikking wordt gesteld door middel van de internetdiensten en websites van Domare. Het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder begrepen databankrechten, verband houdend met de internetdiensten en websites berust bij Domare en wordt uitgeoefend. Uit het gebruik van de internetdiensten en (of) het bezoek van de websites van Domare erkent u de (intellectuele) eigendomsrechten van Domare, alsmede eventuele (intellectuele) eigendomsrechten van haar toeleveranciers en andere derden, op de inhoud van de internetdiensten en websites van Domare en van daarop gebaseerde en daaraan ontleende informatie. U mag de inhoud van de internetdiensten en websites van Domare slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is u niet toegestaan om de inhoud van de internetdiensten en websites van Domare en van daarop gebaseerde en daaraan ontleende informatie op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Domare en haar toeleveranciers kunnen niet instaan voor de juistheid van de informatie die u via de internetdiensten en websites van Domare raadpleegt en gebruikt en sluiten aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheid van de via de internetdiensten en websites van Domare geregistreerde en aangeboden informatie. Domare en haar toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een storing of het niet-toegankelijk c.q. niet-beschikbaar zijn van de internetdiensten en websites van Domare. U dient de eventueel door Domare te verstrekken instructies na te leven.

U dient zich te onthouden van:
• ieder gebruik van de internetdiensten en websites van Domare op een wijze die schadelijk is of kan zijn voor Domare of gelieerde ondernemingen, voor klanten van Domare of voor derden;
• het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard (spam) aan personen van wie u het e-mailadres via de internetdiensten en websites van Domare heeft verkregen;
• het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten van de internetdiensten en websites van Domare, alsmede het hinderen of het belemmeren van het gebruik daarvan;
• het verspreiden van virussen of andere schadelijke componenten.

Op het gebruik van de internet diensten en websites van Domare is Nederlands recht van toepassing.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden. Meer informatie over cookies vindt u hier.